Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie Nad Czarną

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM w DĄBROWIE NAD CZARNĄ

 

Dyrektor: Elżbieta Ogrodnik

tel. 44/756 90 08

e-mail: gimnazjum_dabrowa@wpp.pl

NIP 771-24-89-343

Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie n.Czarną utworzone zostało w związku z wprowadzeniem reformy systemu oświaty w 1999 r. W roku szkolnym 1999/2000 funkcjonowało w dwu budynkach szkolnych: w Aleksandrowie i w Dąbrowie. Z mocy uchwały Nr XV/10/2000 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28 lutego 2000 roku siedzibą gimnazjum stała się Dąbrowa n. Czarną. Budynek szkolny najbardziej odpowiadał wymogom reformy, co zostało potwierdzone decyzją Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną liczy 195 uczniów, którzy uczą się w 9 oddziałach, liczących od 20 do 24 uczniów. Szkoła zatrudnia 18 nauczycieli, z czego 15 pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy i 5 w niepełnym wymiarze. Wszyscy nauczyciele legitymują się wyższym wykształceniem magisterskim, natomiast 6 nauczycieli ma ukończone studia podyplomowe i aktualnie 3 nauczycieli kończy kolejne studia podyplomowe. Ze względu na stopień awansu zawodowego w Gimnazjum w Dąbrowie jest 1 nauczyciel dyplomowany, 11 mianowanych i 6 kontraktowych. Jeszcze w tym roku szkolnym 2 nauczycieli będzie się ubiegać o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego oraz 2 złoży egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego. Szkoła nie posiada pedagoga szkolnego, lecz w perspektywie przyszłego roku szkolnego nosi się z zamiarem zatrudnienia nauczyciela tej specjalności. Ponadto na etacie gimnazjum jest zatrudniona 1 sprzątaczka i 1 sekretarka, która obsługuje również Szkołę Podstawową w Dąbrowie n. Czarną.

W gimnazjum nauczane są wszystkie przedmioty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Oprócz obowiązkowych zajęć szkoła we współpracy z UG w Aleksandrowie realizuje naukę dodatkowego języka obcego, dlatego część uczniów gimnazjum uczy się dwóch języków: angielskiego i niemieckiego. Ponadto corocznie przeznacza się dodatkowo tzw. godziny dyrektorskie na dodatkowe lekcje z informatyki, języka polskiego i matematyki. Nauczyciele gimnazjum prowadzą społecznie koła przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, biologii i informatyki; działa także Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne i Klub Europejski. Corocznie ciekawą propozycję swej działalności oferuje dobrze działający Samorząd Uczniowski, który jest inicjatorem i organizatorem wielu akcji, uroczystości szkolnych i imprez kulturalno – rozrywkowych.

Gimnazjum posiada pracownię komputerową, salę gimnastyczną oraz pracownie przedmiotowe, świetlicę i zaplecze socjalne.

Corocznie w gimnazjum organizowane są różne konkursy, tradycją stało się uczestnictwo uczniów w konkursie „ Krajobrazy polskie’, w którym nasi uczniowie plasują się w pierwszej „ trójce” lub otrzymują wyróżnienia. W minionym roku szkolnym uczennica klasy drugiej zajęła II miejsce w powiatowym konkursie na najciekawszą pracę literacką„Książka na bezludną wyspę”. W czasie corocznej zabawy choinkowej organizowane są także konkursy o różnej tematyce, które również cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. W zakresie wiedzy przedmiotowej organizowane są następujące konkursy: „ Mistrz ortografii”, „Kangur matematyczny”, a w tym roku pierwszy raz uczniowie uczestniczyli w konkursach przedmiotowych: matematycznym, polonistycznym i biologiczny, informatycznym i chemicznym. Koszty konkursów pokrywane są z funduszu Rady Rodziców, która funduje zawsze nagrody dla najlepszych uczniów, pokrywa koszty organizacji zabawy choinkowej, Dnia Dziecka, itp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w gimnazjum prowadzi się mierzenie jakości pracy szkoły, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Wyniki egzaminów końcowych w gimnazjum są satysfakcjonujące: w zakresie przedmiotów humanistycznych średnia wyniosła 32,48 ( przy średniej powiatu: 28,76 i województwa: 30,13 ) i tym samym Gimnazjum w Dąbrowie, w rankingu gimnazjów powiatu uplasowało się na I miejscu; w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych średnia wyniosła 34, 54 ( przy średniej powiatu: 30,95 i województwa: 30,11),plasując się na III miejscu w powiecie.

Obecnie uczniowie gimnazjum przygotowują się do kolejnego egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się w dniach 8 i 9 maja 2003 roku. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w egzaminie końcowym, w przeciwnym razie, bez względu na oceny, nie otrzymuje świadectwa ukończenia gimnazjum i musi powtarzać klasę. Z egzaminu końcowego uczeń może być zwolniony w szczególnych przypadkach (orzeczenie poradni lub zaświadczenie lekarskie + podanie do dyrektora gimnazjum + decyzja dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi ). Wyniki egzaminów gimnazjalnych wykorzystywane są w rekrutacji uczniów do szkół średnich i są podstawowym kryterium w dostaniu się do danego typu szkoły.

Zgodnie z decyzją Nr 2/ 2003 Łódzkiego kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2003 roku ( decyzję tę otrzymały wszystkie szkoły) rekrutacja uczniów do gimnazjum trwa w okresie od 24 do 27 czerwca 2003 r., natomiast uczniowie szkół podstawowych SP w Aleksandrowie, SP w Dąbrowie, SP w Skotnikach składają dokumenty do PG w Dąbrowie od 31 marca do 30 kwietnia 2003 r., świadectwa ukończenia szkoły należy składać do 23 czerwca 2003 r. do godz.1500.