Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

 


SZKOŁA PODSTAWOWA w ALEKSANDROWIE

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

 

 

Dyrektor - p.o. Bożena Salamaga

 

tel. 44/756 00 05

e-mail: sp_aleks@interia.pl

NIP 771-24-99-376

 

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów. Organem sprawującym nadzór jest Kurator Oświaty w Łodzi. W szkole jest zatrudnionych 14 nauczycieli i sprzątaczka. Obecnie  w zastępstwie pracuje ksiądz oraz katecheta.

Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat i obejmuje klasy I – VI. W roku szkolnym 2003/2004 do klas I – VI uczęszcza 139 uczniów. Przy szkole działa oddział zerowy dla dzieci sześcioletnich. Klasa „0” liczy 21 dzieci. Średnia liczba uczniów w klasie wynosi 23.Obwód szkolny obejmuje dzieci z 14 miejscowości: Aleksandrów, Marianów, Janikowice, Kawęczyn, Sieczka, Niewierszyn, Ostrów, Rożenek, Borowiec, Kalinków, Ciechomin, Siucice, Siucice Kol., Justynów. Większość dzieci pochodzi z rodzin rolniczych i robotniczych. Do szkoły jest dowożonych 108 uczniów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa opiekę nad dziećmi w czasie dowozu sprawuje pracownik Urzędu Gminy. Uczniami oczekującymi na dowóz zajmuje się nauczyciel świetlicy.

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

-         7 pomieszczeń (klas) do nauki,

-         bibliotekę (dwa pomieszczenia),

-         salę gimnastyczną,

-         boisko sportowe,

-         świetlicę,

-         pracownię informatyczną z Internetem (10 komputerów).

Budynek szkolny ogrzewany jest olejowo. Funkcjonuje w nim kotłownia automatyczna, bezobsługowa. Szkoła posiada bieżącą wodę. Warunki w szkole są dobre, szkoła zapewnia uczniom podstawowe środki higieniczne. W obiekcie znajduje się zaplecze kuchenne, które obecnie służy do wydawania posiłków w postaci zup.

 

Głównym dokumentem na którym opiera się praca Szkoły jest Statut Szkoły Podstawowej.

Dokument ten określa : cele i zadania Szkoły, organy Szkoły i ich zadania, organizację Szkoły, prawa i obowiązki uczniów, tradycje Szkoły. Dokumentami współtowarzyszącymi są : plan wychowawczy szkoły, szkolny system oceniania oraz regulaminy organów szkoły. Ważnym elementem w pracy szkoły jest dobór programów nauczania z poszczególnych przedmiotów. Wybierając szkolny zestaw programów, nauczyciele uwzględnili te, które jasno określają: po co uczyć, czego uczyć, jak sprawdzać i oceniać osiągnięcia uczniów. Biorąc pod uwagę możliwości uczniów nauczyciel matematyki opracował swoje programy, tzw.autorskie /Matematyka-program pracy z uczniem zdolnym, Matematyka-program pracy z uczniem słabym/.

W zakresie pracy dydaktycznej nauczyciele starannie planują tematykę, wytyczają cele dobierają formy i metody pracy służące jak najefektywniejszemu osiągnięciu założonych celów-przekazaniu i zdobyciu przez uczniów określonej wiedzy i umiejętności.

W związku ze zmianami w szkolnictwie jakie niesie reforma, trwa ciągły proces doskonalenia nauczycieli. W procesie tym uczestniczy cała kadra nauczycielska.

Duże znaczenie w pracy pedagogicznej nauczycieli ma koleżeńska wymiana doświadczeń.

Praca opiekuńczo- wychowawcza przebiega zgodnie z opracowanymi planami pracy wychowawczej dla poszczególnych oddziałów klasowych. W klasach I – III praca opiekuńczo- wychowawcza skupia się głównie na poznaniu uczniów i ich środowisk, rozpoznawaniu ich warunków i potrzeb, wdrażaniu do życia w społeczności klasowej i szkolnej, kształceniu nawyków kulturowych ,higienicznych, tzw. dobrego wychowania, zrozumienia swojej roli jako ucznia i kolegi.

Jedną z form pracy wychowawczej są uroczystości szkolne poprzez które uczniowie:

-         uświadamiają sobie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa /rozpoczęcie roku szkolnego/

-         kształtują poczucie odpowiedzialności za własną edukację /ślubowanie uczniów kl. I/

-         rozwijają zdolności do wystąpień publicznych /Narodowe Święto Niepodległości/

-         pogłębiają więzi uczniowskie /choinka, zabawa andrzejkowa/

-         kultywują tradycję Świąt Bożego Narodzenia poprzez łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd,

-         poznają duchowe i religijne wartości w życiu człowieka /Wigilia/

-         rozwijają umiejętność dziękowania za własne dobro /Dzień Matki/.

Jako jedną z metod aktywizujących uczniów i zachęcających do zdobywania wiedzy i umiejętności nauczyciele coraz częściej stosują konkursy, quizy. Uczniowie chętnie biorą w nich udział, często przygotowują się samodzielnie i wykazują dużą inicjatywę.

W roku szkolnym 2002/2003 odbyły się następujące konkursy:

-         „Szkolny mistrz ortografii”, zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe,

-         Konkurs na plakat antyalkoholowy- organizowany przez Urząd Gminy, uczennice naszej szkoły zajęły trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia,

-         „Konkurs z mitologią na ty”- kl. V

-         Konkursy plastyczne – „Unia Europejska” w ramach zajęć świetlicowych,

Ja i moje zwierzę”- konkurs ogólnopolski,

- Konkurs recytatorski- „Krajobrazy polskie”,  jedna z uczennic zdobyła  trzecie miejsce, druga wyróżnienie.

-         Ogólnopolski konkurs matematyczny „Kangur” dla uczniów klas III – VI,

-          XI Ogólnopolski Konkurs „Śpiewamy kolędy”, uczniowie kl. I – III brali udział w eliminacjach w Paradyżu , do II etapu odbywającego się w Łodzi zakwalifikowało się trzech uczniów. Uczniowie otrzymali wyróżnienia, a jeden zdobył medal konkursu.

-          Konkurs oszczędzam w SKO – nagrody ufundował PKO BP.

-          Konkurs ze znajomości baśni -uczniowie kl. I – III.

W ostatnich dwóch latach w dziedzinie działań gospodarczych dokonano malowania lamperii na korytarzach i świetlicy , wykonano kabiny w WC chłopców na parterze budynku, zainstalowano spłuczki w toaletach. Klasy I i IV wyposażono w nowe stoliki i krzesła. Do sali komputerowej zakupiono nowe biurka oraz krzesła. Nowe meble zakupiono na wyposażenie gabinetu dyrektora. Zakupiono nowy sprzęt nagłaśniający, który jest bardzo przydatny w organizacji uroczystości szkolnych. Wykonano duże , stałe tablice ścienne do każdej klasy oraz na korytarze. Zakupiono firany, kolorową drukarkę i skaner do pracowni komputerowej oraz programy komputerowe do nauczania matematyki. Ze środków wypracowanych przez sklepik zakupiono książki do biblioteki szkolnej i zabawki do oddziału przedszkolnego. Ze środków odbywającej się corocznie akcji „Znicz” zakupiono sprzęt grający. Wymieniona została również tapicerka na fotelach i wszystkich krzesłach ze świetlicy. Środki na rzecz Rady Rodziców refundują pomoce szkolne, materiały papiernicze, środki czystości, nagrody oraz paczki choinkowe.

Współpraca z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym, instytucjami układa się dobrze.

Rodzice biorą udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych, wraz z nauczycielami prowadzą akcję „Znicz”. W okresie wiosennym rodzice uczestniczą w pracach porządkowych wokół szkoły.

Nawiązaliśmy kontakt z zespołem dziecięcym ze Szkoły Podstawowej w Przyłęku.

Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżali do pobliskich miejscowości z pokazem tańców towarzyskich, ludowych i nowoczesnych. Dla środowiska lokalnego uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zorganizowali wystawę prac plastycznych.

Współpracujemy z muzeami regionalnymi w Przedborzu i Opocznie. Współpracujemy również z instytucjami takimi jak: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej, Poltrak -Skotniki. Bank w ostatnich latach przekazał na konto szkoły ok.3 tys.zł. Poltrak przekazuje nieodpłatnie na potrzeby szkoły materiały drewniane, wykorzystywane do różnego rodzaju napraw i drobnych remontów.

Współpraca z Urzędem Gminy układa się dobrze. Władze samorządowe zapraszane są na uroczystości szkolne. Szkoła otrzymuje wsparcie finansowe w organizacji wyjazdowych form letniego wypoczynku oraz bieżących wyjazdach /basen, muzeum, planetarium, kino/.

Samorząd lokalny finansuje bieżące naprawy i remonty.